Bruttonationalprodukt – BNP


BNP beräknas efter vad som produceras i ett land under ett år. Ett land som har en hög BNP anses vara ett rikt land. Det är missvisande. Ett land med hög BNP kan vara fattigare än ett land med lägre BNP. Om landet med den höga BNPn förbrukar och misshushållar med sina resurser, då är det fattigare än ett land som tar tillvara och hushållar med det de producerar.

Det ena landet kanske har ett jordbruk och tillverkning som bygger på ensidig monokultur, där det är nödvändigt att köpa och sälja allting för att det ska fungera. Det andra landet har ett permanent, hållbart allsidigt jordbruk och en flexibel tillverkning av hållbara produkter, så att de lever ett rikt liv utan att behöva köpa, sälja och slänga så mycket. Ett lands rikedom borde räknas på värdet av landets tillgångar, inte på hur mycket som köps och säljs.

BNP sägs mäta den produktion som utförs i ett land, det är inte sant. Det finns många varor och tjänster som utförs och tillverkas utan att det kommer med i några ekonomiska räkenskaper.

BNP begreppet passar inte in i ett moget, utvecklat och varaktigt hållbart samhälle. Under en tid, när omställning pågår, kan det finnas behov av varor, energi och tjänster som köps in utifrån, men när en permanent designad kultur har byggts upp har behovet av att köpa varor, energi och tjänster minimerats.

Grunden för Permakultur är varsamhet med jorden, varsamhet med människor och en rättvis fördelning av överskottet. Det är ett nytt tankesystem som handlar om vetenskap och etik, värnar om mångfalden, stabiliteten, fertiliteten och produktiviteten. En medvetenhet om att allt vi tar från naturen måste återgå till den

Den hållbara trädgården


Vi kan göra jorden till en trädgård, en blandning av vild natur och odlad kultur. Vi kan ta tillvara alla de möjligheter som naturen ger. Vi kan vara en del i det naturliga flödet och vara med att forma naturen och kulturen till en både människovänlig och djurvänlig hållbar helhet.

Historiskt och i nutid har vi kämpat mot naturens krafter. Vi har huggit ner skogen, bränt och odlat upp. Vi har sprängt, grävt, besprutat, förgiftat, asfalterat och omvandlat på många olika sätt. Det är inte hållbart i längden. Vi är beroende av de tjänster som naturen ger oss. Att vi har tillgång till rent vatten, ren luft och oförgiftad jord är förutsättningen för oss och naturen.

Vi måste ta vår utgångspunkt i naturens egna lösningar. Att flyta med i naturens egen ekologi istället för att bekämpa den är en viktig del i en permanent hållbar kultur. Vi kan observera de lokala förutsättningarna och anpassa vår odling och kultur efter den. Som jordens trädgårdsmästare kan vi vara med att hjälpa den att ta tillvara den energi som solen, vinden, vattnet och jordens värme kan ge. Att vara en del av naturen och bejaka den naturligt flödande energin, kan ge ett överflöd av allt det vi behöver.

Det är de konstlade behoven som inte ger det vi egentligen behöver. En otillfredsställelse med varandet, gör att vi vill ha, göra och vara något annat än det vi gör och har just nu. Mer prylar, större bilar, båtar, hus m.m. tror vi är lösningen på existentiella problem, men det är det inte.

I ett utvecklat samhälle tas naturens möjligheter och flöde tillvara liksom människans naturliga sexuella lust och njutning. Liksom tantra är permakultur en hel livsfilosofi, ett förhållningssätt mot världen som är accepterande till allt. Att bejaka skönheten i naturen på samma sätt som vi bejakar skönheten hos varandra, skapar en lust att vårda och älska den.

Vi kan forma och se mönster och system och därifrån gå till detaljer. Vi kan integrera flera nyttigheter med varandra i småskaliga långsiktiga lösningar. Ett bejakande av naturens, trädgårdens och kulturens mångfald är viktigt för att få kreativa och positiva livskraftiga förändringar.

Naturism är en rörelse i "Harmoni med naturen". Vi människor är en del av naturen och för att vara i samklang med den måste vi försöka att leva så naturenligt som möjligt, menar de. Naturismen utmärker sig med att människor är nakna tillsammans. Naturismen har sina rötter i Hälsorörelser och Frisksport, de hade visioner om ett Naturligare liv där nakenheten inte är det primära utan en konsekvens av ett Naturenligare liv. Många av dem har de visionerna nu också. Naturismen skapar en gemenskap mellan människor och mellan människan och naturen.

Vi kan skapa en ny grön ekologiskt hållbar jord där naturen, erotiken, kärleken, nakenheten och andligheten bejakas. Det blir en kultur som är både föränderlig när den anpassar sig till naturens förutsättningar och permanent för att den är långsiktigt hållbar.

Framtidsveckan

 

Birger Schlaug, Jan Forsmark, Li Oscarsson Kindstrand och Vera Viksten


Jag var på föredrag på Hudiksvalls bibliotek. Det ingick i programmet för Framtidsveckan i Hudiksvall.

Birger Schlaug pratade om tillväxt, utveckling och innehållet i våra liv. Han ifrågasätter tillväxten i ekonomin. Dagens politiker har tillväxt som ett mantra. Tillväxt i ekonomin var bra förr när vi var fattiga, nu har vi i den rika världen inte behov av tillväxt i ekonomin längre. Vi kan inrikta oss på att utveckla andra delar av livet, att ha mer fri tid, ägna oss åt våra intressen och personliga utveckling istället.

Jan Forsmark berättade om vad omställningsrörelsen är. Omställningsrörelsen började i  Totnes, England på hösten 2006. Sedan har den spridit sig över hela världen. De som är med i omställningsrörelsen I våra hemkommuner och stadsdelar samlas för att möta de utmaningar som följer av kombinationen oljetopp och klimatförändringar. Uppgiften är att inspirera, uppmuntra, stödja, lära upp och bygga nätverk för lokala utvecklingsgrupper som överväger, initierar och genomför omställningsinitiativ.

Omställning Sverige är Hela Sverige Ska Levas(HSSL) enskilt största projekt man finansierar, och den växer snabbt. Deras "Ställ om Sverige"-bok har har sålt slut fortare än vad de räknat med. I dagsläget har 8000 exemplar sålts/delats ut. Nästa upplaga beräknas komma i augusti.

Li Oscarsson Kindstrand och Vera Viksten presenterade sitt medborgarförslag att det ska vara vegetariska måndagar i Hudiksvalls skolor. De berättade om fördelarna med att äta vegetariskt istället för att äta kött om man tänker på klimat och miljö.

Det är märkligt att de flesta av dagens aktiva politiker verkar tycka att tillväxt i ekonomin är det viktigaste. I ett utvecklat samhälle borde andra frågor vara viktigare. Det kanske är så att omställningsfrågor är så svåra att ta upp i den politiska debatten att de inte törs. De kanske är rädd att de ska tappa röster om de börjar att ifrågasätta vårt sätt att leva. Det är lättare att lova tillväxt och att alla ska få mer av allting bara de röstar på dem.

Jag tror att de misstar sig på väljarnas förmåga att tänka. De borde ta väljarna mer på allvar, allt fler börjar ifrågasätta tillväxtens fördelar och meningen med den. Även politiker av alla färger ifrågasätter den, när de nakna sitter och filosoferar i herrbastun enligt Birger Schlaug.

Om politiker vågade vara mer nakna och naturliga till kropp, själ och ande, så skulle vi få mer ärliga politiker och en politik som mer berör och engagerar människor. Då skulle vi få en omställning av hela Sverige, där även politiker ingår, inte bara gräsrötter i alla åldrar.
Det skulle bli en positiv form av tillväxt i samhällets utveckling, där alla kan vara med, från avdankade politiker till högstadieungdomar och alla andra.

RSS 2.0