Vill inte staten att hela Sverige ska leva?

Skatteverket lägger ner kontor på orter där det inte är tillväxt. Vet de inte att det är på landsbygden maten växer, inte i storstadens asfalt och betong? Arbetsförmedlingen lägger ner 100 kontor i hela landet. Visserligen är de inte så bra på att förmedla de få arbeten som finns, men en del av den skatt som tas från landsbygden skulle kunna komma tillbaka till landsbygden om statliga verk har sina kontor ute i landet. Vad vill staten? Vill de lägga ner en större del av landet?
Vill de inte att hela Sverige ska leva?
Förstår de inte att utan övriga Sverige så klarar sig inte storstadsborna heller? Det är på landsbygden skogen växer, den skog som används när man gör papper till byråkraters utskrifter. En hel del av de skatteintäkter skattekontoret får in och lever på kommer från skogen och de produkter som träråvarorna ger. Om skattekontoret försvårar för landsbygden, sågar de av den gren de sitter på, bokstavligen. De borde uppskatta den skatt som en levande landsbygd är, istället för att ta vår skatt in till de stora städerna utan att ge något tillbaka.
Storstadsborna vill ha hälsosam ekologisk mat, hur har de tänkt att de ska få det om de lägger ner förutsättningarna för att landsbygden ska leva. Visserligen finns det 5 000 lokala utvecklingsgrupper som bildar byarörelsen och spelar en viktig roll för Sverige, men landsbygden är ändå beroende av politiska beslut från staten. Landsbygden är nästan lika beroende av staten och staden som staden är beroende av landsbygden. Vi kan visserligen odla vår egen mat, har gott om energi från vattenkraft och vindkraft och kan bygga våra egna hus med virke från skogen, men vi är ändå fortfarande så insyltade i statens göranden så att det skulle vara svårt att klippa banden. Men, om de inte vill ha oss på landsbygden så kan vi ju se vilka som klarar sig längst, vi eller staden.

Bevara det gamla i en ny värld?

Jag har haft en intressant diskussion med JB i kommentarsfältet under inlägget ”Rasister, fascister och nazister är rädda.” Den tydliggör grunden för olikheterna i synsätt. En kulturkonservatism som vill bevara det gamla i en ny värld av modern kommunikation verkar vara det grundläggande. Det är en omöjlig uppgift att bevara gamla kulturer, religioner, folkgrupper och levnadssätt när förutsättningarna helt förändras. Man kan förstå desperationen hos människor som vill bevara sin gamla världsbild, sin religion och gamla traditioner när de ser att det är hotat. En del blir fanatiker och tar till våld som islamisterna i Syrien och Irak. Andra går med i nationella partier och skyller på invandrarna att det är de som rår för att världen förändras.
Jag menar att de förändringar vi har sett hittills är små jämfört med de förändringar som blir i framtiden. Vi kan välja att desperat försöka hålla kvar det gamla eller att ta tillvara och bejaka de många möjligheter som öppnar sig. I en framtida global värld där vi har lärt oss att ta tillvara flödande förnybara energikällor och datorer och robotar sköter en hel del av produktionen av varor och tjänster, förändras förutsättningarna helt. Det är inte bara de gamla kulturerna, religionerna och traditionerna som ”hotas”. Det är också den ”moderna” synen på arbete, pengar, miljö, kunskap, energi och mycket annat som utmanas.

Mål och medel förväxlas.

Jag tror att mål och medel förväxlas ibland. Är målet med omställning lägre energiförbrukning eller att ställa om till energi som inte är fossil? En lägre energiförbrukning är bra om vi inte får fram tillräckligt mycket alternativ energi, men är låg energiförbrukning bra i sig självt? Vi ska inte producera och konsumera så att resurser förbrukas och blir till gifter, sopor och skräp, men om vi kan skapa en teknikutveckling där produktionen sker cirkulärt, grönt och återanvändningsbart är det fel ändå med hög produktion och konsumtion? Tillväxt i ekonomin är bra medel i ett fattigt land där människor lider och dör av fattigdom, sjukdomar och svält för att nå målet att minska fattigdomen. Men, är tillväxt i ekonomin bra i ett rikt land om människor och miljö blir lidande av stress, vällevnadssjukdomar och förstörelse på grund av krav på tillväxt? Att alla får möjlighet till arbete och försörjning är bra. Men, är full sysselsättning med 40 timmars arbetsvecka i ett datoriserat och robotiserat samhälle ett bra mål om det förutsätter att vi måste konsumera mer och mer för varje år? Att vi alla får tak över huvudet, kläder så att vi inte fryser, mat så att vi inte svälter är bra. Men, när vi har det är det kanske andra saker som är viktigare än större lyxigare hus, nya modekläder och att vråläta oss feta. Det kanske är annat än mer av allt som går att köpa som vi lider brist på om vi inte trivs med tillvaron. Det kanske är brist på sådant som inte går att köpa som gör att vi inte trivs. Många lider brist på tid, kärlek, sömn, fysisk aktivitet, lugn och ro, sex och relationer, vänskap och kulturell gemenskap och då hjälper det inte att tröstkonsumera.

Rasister, fascister och nazister är rädda.

Rasister, fascister och nazister är rädd för de andra, de som inte tänker, gör och ser ut som ”vi”. Om Sverigedemokraterna ska kallas fascister eller inte är en fråga om var man drar gränsen till vad som är fascism och inte. De har i alla fall klart rasistiska, fascistiska och nazistiska tendenser. Det står i deras principprogram ”att folkstyret i längden riskerar att bli mycket problematiskt att upprätthålla i en stat som bebos av flera folk, där det inte råder konsensus kring vilka som skall räknas till folket. ” Folk? Alla medborgare i ett land tillhör ”folket”, att dela upp medborgarna i olika folk är rasistiskt. Det är också fascistiskt, fascismen är fientlig mot etniska och religiösa grupper som inte kan assimileras med nationen. I principprogrammet: ”Sverigedemokraternas syn på kulturen och dess betydelse för samhällets och nationens fortlevnad medför naturligtvis att vi blir starka motståndare till mångkulturalismen som politisk idé och samhällssystem.” Deras rädsla för en mångfald av fria självständiga människor som själva väljer sin tro, intressen och kulturella uttryck är en fascistisk inställning om att alla i nationen ska vara lika för att det ska vara en enhet. I ett fritt ickefascistiskt land är själva mångfalden som ger möjligheterna och friheten för de enskilda människorna. Fascisters syn på en gemenskap bygger på en motsättning och rädsla för de andra. Det förutsätter en likformighet och anpassning av oss för att vi ska få räknas in i gruppen och bli en del av ett ”vi”. Det föder en ständig rädsla för att inte passa in och en ökad tendens att ta avstånd från de där andra, muslimerna, homosexuella, judarna, humanisterna eller vad det kan vara som anses inte önskvärt för nationens enhet. Deras föreställning om enhet, kärlek, gemenskap bygger på att de tror att man kan låsa in den för att bevara den. En äkta gemenskap bygger på frihet, en begränsning av friheten skapar hat och rädsla, inte gemenskap. De tror att de kan bestämma vad människor ska tro, tänka och tycka, men ett förtyck av tankefriheten leder inte till enhet , det leder till förtryck, våld och splittring. De tror att om människor begränsar sin kärlek till det egna landet, traditioner och de som liknar de själva så kan kärleken bevaras, de tror att kärleken tar slut om den delas, men kärlek förökas när den delas ut. Kärleken dör om den stängs inne. Det är i mångfalden som samhället och kulturen blomstrar, i enfalden dör den. Att på ett auktoritärt sätt försöka bestämma och lägga sig i enskilda människors liv för att skapa drömmen om ett enat och renat folk, skapar hot, våld och ett splittrat land.

Kommer det en ny grön vår?

De röd-grön-rosa partierna och sympatisörerna bör samla sig och ge sin bild av världen inför det extra val som infaller strax efter vårdagjämningen. Kommer det en ny grön vår eller blir det en gråblå betongpolitik med inslag av brunröta?
Jag tror att de partipolitiskt aktiva politikerna behöver hjälp att formulera en ny politik och världsbild när det gäller ekonomi, miljö, klimat, kultur, arbete och mycket annat. En förändrad värld behöver nya förhållningssätt för att de ska fungera nu och i framtiden.
Kan man ha en ekonomisk teori som bygger på tillväxt om det BNP som mäts när man beräknar tillväxten inte är mätbar på samma sätt längre?
Det finns tre olika metoder att räkna ut BNP på, utgiftsmetoden, produktionsmetoden och inkomstmetoden, men de bygger alla på att någon får en lön för utfört arbete. BNP har även tidigare varit en bristfällig beräkningsmetod för att en del av produktionen inte kommer med i BNP. Oavlönat arbete hemma, ideellt arbete och svartarbete räknas inte in. Nu med ett ökat antal robotar, datorer och automatiska maskiner blir det ett ännu mer bristfälligt mätverktyg. Mycket produktion och tjänster som förut utfördes av avlönade människor utförs nu av datorer och maskiner som inte har någon lön.
En text skrivet på A4 papper som skrivs av en människa på en skrivmaskin tar tid och kostar lön och kan bara läsas av en människa i taget, men samma text skrivet på en dator kan skrivas ut i många exemplar på en skrivare eller mejlas till många människor och läsas av många utan att det kostar mer än en textförfattares lön. Är de texter som skrivs på dator mindre värda än de som skrivs på skrivmaskin, bara för att de kostar mindre att producera?
Förutom att en tillväxt i den ekonomiska aktiviteten kräver en stor ökning i den faktiska produktionen så riskerar en ensidig satsning på ekonomisk tillväxt att miljö och klimatmål blir lidande. Över en viss nivå ökar inte en ökad tillgång på materiella tillgångar upplevelsen av livet som meningsfullt, lyckligt och tillfredsställande. Då är det andra faktorer som är viktigare.
Ändå finns det en skräck bland dagens politiker, främst på den blå sidan, att ens ta upp frågan om tillväxtens vara eller inte vara, vad det är, om den är hållbar eller inte och om den möjligen inte går att upprätthålla i evighet.


BNP måttet är inte längre ett relevant.

BNP är ett mått på betalt arbete i ett land. När varor och tjänster tillverkas och tillhandahålls och säljs för pengar som registreras i någon kolumn som deklareras då räknas det in i BNP.
Pengar = betald arbetad tid. Problemet med BNP måttet är att det är så begränsat.
Obetald arbetstid räknas inte. Om jag odlar grönsaker och äter upp dem själv eller säljer till grannen svart, då räknas det inte, trots att de är godare och bättre än köpta besprutade.
När robotar tar över produktion i industrin då minskar den betalda arbetstiden och BNP, men produktionen ökar.
Det blir extra knas att kräva tillväxt av BNP nu, då allt mer av produktionen automatiseras, det gör att prylmängden kan öka trots att BNP inte ökar. Om då politiker och ekonomer i alla fall kräver ökad tillväxt, då är det ett bevis på att de inte vet vad de pratar om.
BNP måttet är inte längre ett relevant sätt att räkna produktion och tjänster på grund av alla datorer och robotar som tar över och de har ingen lön som kan räknas in i BNP.
Vi måste släppa tillväxt som mål. Frågan om tillväxt eller inte hindrar utvecklingen av de goda möjligheterna att förbättra välfärden och skapa meningsfull sysselsättning åt människorna.


Den nya regeringens inriktning

Oavsett eventuella privata tillkortakommanden i den nya regeringen så är inriktningen att använda den gemensamma sektorn för det allmänna bästa. Den gamla regeringen använde makten till att montera ner och privatisera till förmån för de rika, starka och friska.
I ett modernt välfärdssamhälle behövs det en stark gemensam sektor för att samhället ska fungera på ett bra sätt för alla. Det behövs en motvikt mot de kommersiella krafternas makt och inflytande.


Det krävs ödmjukhet, vishet och lyhördhet av en minoritetsregering.

MP och S blir en minoritetsregering. MP och S har 37,9 % av de giltiga rösterna, 32 % av de röstberättigade och 24% av befolkningen i Sverige bakom sig.

MP är en minoritet i en minoritetsregering. MP har 18 % av regeringen, 5,8 % av de röstberättigade och  4,4 % av befolkningen bakom sig.

Visserligen har den nya regeringen 39,5 % av de röster som räknas bakom sig, men 76 % av befolkningen har inte röstat på dem.

24 % av befolkningen i Sverige fick inte rösta för att de inte är medborgare eller för att de är för unga.
11 % av befolkningen röstade inte trots att de fick rösta.
8,2 % av befolkningens röster gick till ett parti som de övriga partierna är överens om att det inte ska få något inflytande.
3,2 % av befolkningens röster räknas inte för att de partier de röstade på var för små för att få vara med i riksdagen eller att deras valsedel inte godkändes av någon anledning.

Dessutom påverkar de beslut som fattas nu, framtida generationer, djuren och naturen som inte har en chans att göra sin röst hörd.

Det krävs ödmjukhet, vishet och lyhördhet från de som ingår i regeringen och regeringspartierna för att de ska lyssna på alla de som inte kan, vill, får eller törs göra sin röster hörda.

Jag röstade på MP, men 95,6 % av befolkningen gjorde inte det, av olika anledningar. Det är viktigt att alla blir hörd och sedd för att de ska känna sig vara delaktig och berörd, det betyder inte att man behöver hålla med alla, men att de åtminstone har chansen att uttrycka sig på något sätt.

Jag tror att det finns stora brister i kommunikationen mellan människor idag, trots alla moderna kommunikationsapparater och uppkopplingar, eller kanske tackvare. Vi snöar in bara på de som tycker som vi.


En sansad diskussion behövs.

Jag tror att det ligger någonting i det några säger att utrymmet för en sansad diskussion har under lång tid inte funnits.
Människors funderingar, rädslor och oro har inte tagits på allvar av de etablerade partierna, vare sig det är befogad oro och känsla av utanförskap eller fördomar och förenklingar har de inte lyssnat. När alla signaler om att det finns problem förknippat med integration och invandring avfärdas av de etablerade partierna, då står SD där och lyssnar, bekräftar och förstärker alla rädslor, oro och fördomar. De har de enkla lösningarna.
Jag förstår inte heller att folk tar sig friheten att rösta på ett främlingsfientligt och rasistiskt parti med rötter i nazism, men så är det. Man kan inte bestämma att folk inte får sluta tänka.
Det man kan göra är att lyssna, få dem att tänka efter och ge dem andra perspektiv på frågorna. SD ökar också för att klyftorna har ökat i samhället, många upplever att  "Sverige har gått sönder", det ska inte ignoreras.
Även om det kan vara svårt att förstå hur folk tänker ibland, så blir det inte bättre av att avfärda dem som fördomsfulla dumskallar och rasister, det blir de inte klokare av.
Jag tycker att Centerpartiet bör ta Löfvens utsträckta hand, han är en bättre kompis än vad Reinfeldt var, i alla fall om man ska bekämpa rasism och utanförskap.


Lagar och regler för röstning.

Jag har röstat. Lagd röst ligger, men man borde göra om lagarna och reglerna för hur röstning ska gå till. I Melodifestivalen delar de ut 12, 10, 8, 6, 4, 2, och 1 poäng till de sju bidrag som de anser är bäst, medan de övriga får 0 poäng. På det sättet får de man tycker är bäst mest poäng, men de som är nästan lika bra får också poäng och de sämsta 0 poäng.
Som det är nu får bara ett parti alla ”poäng”, medan både de som är nästan lika bra och de sämsta får 0 poäng. Med ett melodifestivalsystem skulle fler partier få en chans och de tvehågsna skulle inte behöva våndas över om de har valt fel eller inte.


Sverigedemokraterna är rasister i princip.


I Sverigedemokraternas principprogram står det:”att folkstyret i längden riskerar att bli mycket problematiskt att upprätthålla i en stat som bebos av flera folk, där det inte råder konsensus kring vilka som skall räknas till folket.”

Folk? Alla medborgare i ett land tillhör ”folket”, att dela upp medborgarna i olika folk är rasistiskt.

I principprogrammet står det också: ”Det finns dock också en nedärvd essens hos varje människa som man inte kan undertrycka i hur hög utsträckning som helst utan att det får konsekvenser. Delar av denna essens är gemensam för de flesta människor och annat är unikt för vissa grupper av människor eller för den enskilde individen.”

Det är rasism att säga att vissa grupper av människor har en viss essens som inte andra har.

I principprogrammet: ”Sverigedemokraternas syn på kulturen och dess betydelse för samhällets och nationens fortlevnad medför naturligtvis att vi blir starka motståndare till mångkulturalismen som politisk idé och samhällssystem.”

Jag anser att var och en får själv välja sin tro, sina intressen och kulturella uttryck, allt annat är förtryck av den enskilde och är kulturrasism.

Ingen som inte är rasist borde rösta på Sverigedemokraterna. Inte heller rasister bör rösta på Sverigedemokraterna tydligen för att Åkesson skriver i ett brev som skickats till SD:s politiker att i vårt parti finns inget utrymme för extremister eller rasister.

Slutsatsen blir att ingen borde rösta på Sverigedemokraterna vare sig de är rasister eller inte.


Tillväxt?

Sveriges BNP höjs med 5 procent över en natt. Betyder det att vi har fått tillväxt och Anders Borg blir glad? Eller betyder det att det där med BNP beräkningar är något man ska ta med en nypa salt?
I samband med publiceringen av BNP för andra kvartalet 2014 sker en anpassning av de svenska nationalräkenskaperna till EU:s nya regelverk. Det kommer att påverka Sveriges BNP och höja nivån med cirka 4 procent.

Samtidigt görs en uppdatering av beräkningarna med viss ny information och kompletterande källor, vilket påverkar nivån med ytterligare cirka en procent.

http://www.scb.se/sv_/Vara-tjanster/Kurser-och-seminarier/Darfor-hojs-Sveriges-BNP-med-5-procent-over-en-natt/


Nya tider?

Nu har tidningen ”Nya Tider” gjort ett reportage om Delsbostämman och folkmusik igen. De har återigen misslyckats att få med en av fanbärarna, när de visar bilder på tåget upp till Forngården. Jag tror att det är ett medvetet val av bildvinkel för att förstärka deras föreställning om kultur, svenskt och musik.
Fanbärare 2014

 
 

Jag missade också att få med alla fanbärarna på bild i år, men jag fick med den ena i alla fall.  
I fjol fick jag med alla fyra.


Uppmarsch 2013

Uppmarcsh 2013
 


Jag gillar att vara med på stämmorna och lyssna på musiken, se på de som dansar och träffa människor som jag inte träffar annars. Jag tycker också om att fotografera alla glada, spelande och dansande människor, många av dem har vackra folkdräkter.
Det jag tycker mest om är den spontana spel och dansglädjen som de som dansar och spelar, visar upp. Jag kan varken spela eller dansa, men det smittar av sig ändå på något sätt. Jag tror att det är det som är så bra med folkmusiken, att folk kan vara med och dansa och spela själva, det är glädjen och lusten som gör kulturen  levande, inte att ängsligt följa gamla traditioner och kulturella mönster.  

Tidningen Nya Tiders syn på kultur och folkmusik präglas av rädsla för det nya. Skillnaden mellan nationalister, rasister, kulturkonservativa å ena sidan och de som verkligen skapar en levande kultur är att de konservativa nationalisterna är så rädd för att förlora något av det gamla att de inte vågar släppa in något nytt.
Deras bild av den ”gamla goda” tiden är en idylliserad bild av en förgången värld som inte stämmer med verkligheten. Jag tror att människor som inte känner sig trygga med sig själv och är rädd för främlingar, nya tankar, kulturer och livsglädje, vill skydda sig mot allt som de inte är vana vid genom att klamra sig fast vid gamla fördomar och föreställningar om hur allting ska vara.
Det är en paradox att tidningen kallas ”Nya Tider”, de vill inte ha nya tider, de vill tillbaks till en idylliserad tid som inte ens fanns då.


Festivalen the Joyride Experience stoppas

Festivalen the Joyride Experience, av arrangörerna beskrivs som en festival om liv, lust och sexuell energi.
Under fem augustidagar i skånska Hästveda nära Hässleholm får du känna livet och pulsen i dig – och förmodligen upptäcka att livet har så mycket att ge och att det fortfarande finns mycket spännande att utforska.
The JoyRide Experience är fem dagar av dans, andning, tantra, utmaningar, rörelse, massage, stillhet, meditation, skratt, relationer, sexualitet, insikter, styrka, lek – och vad du gör det till.

The Joyride Experience har nu stoppats efter att föreståndaren på Barnens By där arrangemanget skulle ha hållits har rivit kontraktet.
På Barnens by i Hästveda kommer det samtidigt som sexfestivalen skulle vara där hållas ett brottarläger för unga tjejer. Vilket man inte tycker fungerar ihop.

Jag tycker att det är märkligt att det går an att lära unga tjejer att brottas, men inte att lära människor att vara nära, lära känna sig själv och andra på ett kärleksfullt sätt.

The JoyRide Experience skulle ha varit sommarens stora happening.

Jag hoppas att arrangörerna hittar en alternativ lösning. Att känna livet och pulsen i dig – och att upptäcka att livet har så mycket att ge och att det fortfarande finns mycket spännande att utforska, borde vara viktigare än brottning. Det borde vara viktigt för alla, oavsett ålder, kön och sexuell läggning


Mysko blixt

Jag filmade blixten med kameran. När jag spelade upp filmen i datorn var det en konstig blixt 0,08 sekunder före den rätta blixten. Vad är det?

 
Mysko

 Blixten


RSS 2.0