Rasister, fascister och nazister är rädda.

Rasister, fascister och nazister är rädd för de andra, de som inte tänker, gör och ser ut som ”vi”. Om Sverigedemokraterna ska kallas fascister eller inte är en fråga om var man drar gränsen till vad som är fascism och inte. De har i alla fall klart rasistiska, fascistiska och nazistiska tendenser. Det står i deras principprogram ”att folkstyret i längden riskerar att bli mycket problematiskt att upprätthålla i en stat som bebos av flera folk, där det inte råder konsensus kring vilka som skall räknas till folket. ” Folk? Alla medborgare i ett land tillhör ”folket”, att dela upp medborgarna i olika folk är rasistiskt. Det är också fascistiskt, fascismen är fientlig mot etniska och religiösa grupper som inte kan assimileras med nationen. I principprogrammet: ”Sverigedemokraternas syn på kulturen och dess betydelse för samhällets och nationens fortlevnad medför naturligtvis att vi blir starka motståndare till mångkulturalismen som politisk idé och samhällssystem.” Deras rädsla för en mångfald av fria självständiga människor som själva väljer sin tro, intressen och kulturella uttryck är en fascistisk inställning om att alla i nationen ska vara lika för att det ska vara en enhet. I ett fritt ickefascistiskt land är själva mångfalden som ger möjligheterna och friheten för de enskilda människorna. Fascisters syn på en gemenskap bygger på en motsättning och rädsla för de andra. Det förutsätter en likformighet och anpassning av oss för att vi ska få räknas in i gruppen och bli en del av ett ”vi”. Det föder en ständig rädsla för att inte passa in och en ökad tendens att ta avstånd från de där andra, muslimerna, homosexuella, judarna, humanisterna eller vad det kan vara som anses inte önskvärt för nationens enhet. Deras föreställning om enhet, kärlek, gemenskap bygger på att de tror att man kan låsa in den för att bevara den. En äkta gemenskap bygger på frihet, en begränsning av friheten skapar hat och rädsla, inte gemenskap. De tror att de kan bestämma vad människor ska tro, tänka och tycka, men ett förtyck av tankefriheten leder inte till enhet , det leder till förtryck, våld och splittring. De tror att om människor begränsar sin kärlek till det egna landet, traditioner och de som liknar de själva så kan kärleken bevaras, de tror att kärleken tar slut om den delas, men kärlek förökas när den delas ut. Kärleken dör om den stängs inne. Det är i mångfalden som samhället och kulturen blomstrar, i enfalden dör den. Att på ett auktoritärt sätt försöka bestämma och lägga sig i enskilda människors liv för att skapa drömmen om ett enat och renat folk, skapar hot, våld och ett splittrat land.

Kommentarer
Postat av: Mats

Bra skrivet Bengt... Att inte alla kan fatta att det är sanningen..

2015-01-20 @ 17:21:23
Postat av: JB

Bengt O Almstedts skriver:

”Att dela upp medborgarna i olika folk är rasistiskt.”

Det finns inte i verkligheten några möjligheter för någon att utifrån kunna dela upp folk.

Detta gör just olika folk alldeles själva.

Det är just olika folk själva som identifierar sig själva som t ex samer, romer, hinduer, norrmän, finnar, judar, kurder, greker, polacker, irakier, iranier osv., och ofta också alldeles, alldeles själva är mycket, mycket måna om just sin egna – folktillhörighet - .

Att vara medborgare i en nation innebär inte att den behöver avkräva av alla dess medborgare med just olika folktillhörigheter, att både förneka eller förtränga sin födslorätt som tillhörig just – ett folk - .

Detta vore att vilja försöka göra våld mot dessa folkgrupperingar.

Det som är mer människovänligt det är att just tillerkänna alla de olika folkgrupperingar som faktiskt finns, och som alldeles själva benämner sig själva som tillhöriga just en särskild folkgruppering, att få lov att göra detta.

Särskilt de s.k. erkända minoritetsfolkgrupperingarna som tillerkänts i Sverige; tornedalingar, romer, samer, judar och finlandssvenskar.
Någonting annat vore just en praktiserad – ofrihet - , mot dessa. Det vore att försöka tvångsintegrera dem, eller att försöka få dem till ett slags tvångsförnekande av sig själva som just de – folk - , som de själva känner att de faktiskt är, vilket inte vore särskilt människovänligt eller artigt.

På samma sätt som det faktiskt finns greker, rumäner, romer, samer, finnar, judar, spanjorer, iranier, irakier, kurder, osv., så finns det faktiskt också – svenskar - .

Att tvinga alla olika folk som finns i Sverige och har ett svenskt medborgarskap, men en folkidentitet som inte är svensk, för endast – svenskar – vore som att vilja försöka förminska vilka de är, eller att försöka avtvinga dem en självförnekelse av sig själva, vilket vore som en slags skymf mot dem.

Samtidigt vore det också som en skymf mot just – svenskar - att försöka just tvinga svenskar att identifiera och kalla alla olika folk som finns, både i Sverige och i andra länder, för endast - svenskar - .

Kineser, japaner, irakier, iranier, spanjorer, greker, judar, samer, romer, finnar, norrmän, kurder, danskar, tyskar osv., osv., ser inte på – svenskar - , som om de vore dem själva. Alltså kineser ser inte på svenskar som om svenskar vore kineser. Inte heller iranier, kurder, spanjorer, norrmän, danskar, finnar, judar, romer, samer osv.
Så varför skulle svenskar försöka tvingas att se på alla dessa olika folk som svenskar bara för att de kanske har ett svenskt medborgarskap, när dessa inte själva gör det? De är inte är svenska folk, utan just svenska medborgare med lika medborgerliga rättigheter och skyldigheter som svenskar.

Som svenska medborgare har de just likvärdiga medborgerliga rättigheter och skyldigheter som just – svenskar - . De ska inte behöva bli identifierade som – svenskar - , när de inte själva identifierar sig som svenskar utan som t ex kurder, samer, judar, iranier, kineser osv., med just ett svenskt medborgarskap.
Bengt O Almstedts skriver också, ungefär:

…”Fascism är fientlig mot etniska och religiösa grupper som inte kan assimileras i en nation. Detta föder en ständig rädsla för att inte passa in och en ökad tendens att ta avstånd från de där andra, muslimer, homosexuella, judar, humanister eller vad det kan vara som anses inte önskvärt för nationens enhet.”…


Det verkar som om Bengt O Almstedts antar att t ex homosexuella själva alls inte någonsin kan eller vill – ta avstånd - , från just – det heterosexuella - ?

Eller att muslimer kanske själva också vill – ta avstånd från - , just det normativa (dekadenta?), västerländska samhället?

Eller att humanister själva också vill – ta avstånd från - , t ex kristendom, judisk ortodoxi, islam, hinduism eller över huvud taget alla former av – Gudsbekräftande religion - ?

Eller att också judendom själv strävar efter att – inte beblanda sig med - , det ickejudiska?

Eller att också en feminism som gärna vill jä

2015-03-16 @ 12:15:18
Postat av: JBForts.

Eller att också en feminism som gärna vill jämställa sig med alla män, utan en tanke på att ingen enda man kan vara jämställd med någon kvinna, eftersom ingen enda man någonsin kan föda barn. Men kvinnorna blir inte jämställda utan att sträva efter att bli – som männen - , enligt feminism, samtidigt som feminism vill kollektivt anklaga alla män för ett patriarkalt förtryck av alla kvinnor, samtidigt som den kollektivt vill oskyldigförklara alla kvinnor? En feminism som vill mena sig vara – kvinnovänlig - , samtidigt som just den särskiljande och utmärkande kvinnliga förmågan vill – förnekas - ? Vad är det för en fullkomligt ologisk– ism egentligen?

Feminism är en fullkomligt absurd – ism.


Bengt O Almstedts text innehåller en felbedömning vad gäller olika folk och deras behov av – hemmakänslor - med främst – deras egna folk - .

Det som kan kallas för att vara någonting allmänt gällande för just alla olika folk över hela jordklotet.

I princip kan man säga att alla jordklotets alla olika folk är ungefär – lika goda kålsupare - , när det kommer till behoven av att kunna identifiera sig själva och - de sina - , och med främst – de sina - , kunna känna sig hemma.

Det är någonting som är människovänligt att tillerkänna alla olika folk att få lov att göra.

Skulle de råka vara medborgare i en nation där inte just – deras egna folkgruppering - , eller deras egna språkgruppering osv., befinner sig i en majoritetsfolkgruppering, så skall de inte tvingas att försöka förtränga eller förneka sina ursprungsidentiteter, alltså – sig själva och de sina - , endast för den sakens skull.

Medborgarskap är medborgarskap. Inte folkgrupp.

2015-03-16 @ 12:20:14
Postat av: Bengt

JB skriver
”Det finns inte i verkligheten några möjligheter för någon att utifrån kunna dela upp folk.” Men, det är det Sverigedemokraterna försöker göra.

Det är skillnad på att erkänna att det finns olika etniska, religösa och sexuella grupper och att ta avstånd från dem. Även fanatiska muslimer liknar fascister och är fientliga mot andra grupper.

2015-03-16 @ 15:54:58
URL: http://bengtoalmstedts.blogg.se
Postat av: JBBengt O Almstedt skrev: …”Det är skillnad på att erkänna att det finns olika etniska, religiösa och sexuella grupper och att ta avstånd från dem.”…

Försöken att vilja förneka att just även dessa olika s.k. minoritetsgrupperingar vad t ex gäller sexuell läggning, eller religionstillhörighet, såsom t ex ortodox judendom eller såsom ortodox islam, även de själva – tar avstånd från , t ex den heterosexuella majoritetsbefolkningens heterosexuellas läggning, icke-judiska människor, eller icke-muslimska människor, osv., är nog en slags oförmåga att vilja se en verklighet?...

Bengt O Almstedt skriver att: ….”Även ortodoxa muslimer liknar fascister och är fientliga mot andra grupper.”…

Fientliga och fientliga….? Det är kanske ändå inte så säkert alla gånger. Att de, tillsammans med just flera andra vill – ta avstånd från - , s.k. – fria ideal - , eller en – modern livsstil - , eller en s.k. – modernitet , det är kanske ändå inte så konstigt….?

Att det både inom judisk ortodoxi, samt inom viss kristen ortodoxi , t ex mormoner, leastadianer eller Amishfolk , även Claphamrörelsen et cetera, och även då inom muslimsk ortodoxi , finns människor som – tar avstånd från - t ex homfila äktenskap, (även om en del av dessa religiösa överser med s.k. partnerskap, eller menar att människor är – fria - att leva tillsammans med vilka de vill, men att många just vill värna – äktenskapet - som just en – helgad - förening mellan just – man och kvinna - ), samt även gärna i övrigt också - tar avstånd från - , just det moderna samhällets – läror - om jämställdhet eller om s.k. mänskliga rättigheter osv., det måste väl ändå ses som även deras – frihet - , att få lov att göra…..?....

Hur skulle samhällen annars kunna se ut?....

Skulle det endast vara de homofila själva, eller de – främmande själva - , som skulle ges tillstånd till avståndstagande från en majoritetsbefolkning? Eller ges rättigheter till hånande av, eller till förlöjligande av, till stämplande av, just de som för just dem är – de andra - ?.....

Alltså de människor som då tillhör en – majoritetsbefolkning - av just heterosexuella, eller just de s.k. – inhemska - i en nation?.....
I Sveriges fall skulle det då vara just en – svensk heterosexuell majoritetsbefolkning - som det då skulle anses vara – ok - , att anmärka på, kritisera, håna eller förlöjliga, utan att det skulle bli betraktat som t ex – hets mot folkgrupp - ?...

Det svenska folket - …. skulle det då anses vara – godkänt - att just kunna både håna, förlöjliga, baktala, anklaga, attackera, eller att vilja försöka – förminska - på olika sätt?....
Kanske beskriva som – omoderna - , eller som varande – rigida - , kanske som rent av elaka, eller som varande i avsaknad av – kultur - , eller som varande – strukturellt rasistiska - , osv., om de t ex skulle få för sig att ha någon politiskt - avvikande åsikt - om t ex en invandringspolitik till nationen vad gäller angående dess omfattning, dess praktiska utformning och dess hastighet?.....

En åsikt som då autoamtiskt vill – stämpla- , alla som hyser den, som varande både rasistiska, främlingsfientliga, fascistiska eller – hatiska - , utan egentligen någon reell grund. Åsikten kan vara grundad i en allmän omtänksamhet om alla medborgare, om både inhemska och invandrade människor och deras välbefinnande, samt också ett allmänt värnande om nationens möjligheter till sammanhållning och undvikande av inbördeskrigsaktiga utvecklingar i större eller mindre grader…. som då verkligen inte skulle vara bra för varken de ena eller de andra medborgarna….

Men stämplande, fördömande och förutfattade meningar och hånfulla åsikter, samt just hat och förakt får uttryckas relativt ofta från ett etablissemang inom politik och massmedier, mot alla som t ex väljer att rösta på SD?….

Märkligt, eller hur….


2015-03-16 @ 21:45:12
Postat av: Bengt

Jag tycker inte att det är godkänt att håna, förlöjliga, baktala, anklaga, eller attackera någon.
Att tala om vad jag anser att fascisters och SDs grund och politik är och leder till är inte att hata, det är att förklara och argumentera för hur jag ser på saken.
Det är viktigt med yttrandefrihet, men det betyder inte att det är en frihet ifrån att få kritik.
Var och en får tro, tänka och tycka hur den vill, felet blir om en grupp eller enskild försöker tvinga på någon annan sin egen tro och tänkande. Det är lika fel vare sig de är homosexuella, heterosexuella, religiösa, ateister eller SDare

2015-03-17 @ 10:52:52
URL: http://bengtoalmstedts.blogg.se
Postat av: JB

Bengt O Almstedt skrev:…”Var och en får tro och tycka hur den vill, felet blir om en grupp eller enskild försöker tvinga på någon annan sin egen tro och tänkande. Det är lika fel vare sig de är homosexuella, heterosexuella, religiösa, ateister eller SDare.”…

Detta är ett något märkligt uttalande av Bengt O Almstedt.
Hur skall medborgare i en demokrati kunna välja parti i ett val om inte partierna uttrycker sina program och sina önskningar och viljor för landet? Samt försöker övertala medborgare med sina argument om att just deras partiprogram är det bästa? Dvs., försöker övertyga om sin egen tro och sitt eget tänkande?
Medborgare i en demokrati måste ju bli presenterade för alternativa politiska viljor som de kan välja mellan, för att kunna använda sin rösträtt….

När motstridiga partier och deras partiprogram eller deras politiska idéer krockar i en nation, så duger det inte att man från ett s.k. etablissemang försöker att som – motargument - mot ett partis program, vill försöka använda sig av just endast epitet, stämplande ord och uttryck, smädelser, hånfullheter, förlöjliganden, förakt, falska anklagelser eller förljugna redogörelser.

Det duger inte om man vill värna om just demokrati.

Om man vill värna om just demokrati, så försvårar man inte för det demokratiska samtalet genom sådant smädande tal. Om man tror att man från just ett s.k. etablissemang inom massmedier, eller politiska partier tror att man därigenom ska kunna lyckas – uppvigla en gapskrikande pöbel - , mot partier som man såsom etablissemang säger sig inte gilla, så begår man nog ändå ett övertramp mot just demokratin….

Det är genom sådant epitetssättande och stämplande som just det demokratiska samtalandets och resonerandets möjligheter förminskas.

För att medborgare själva ska kunna välja vilket parti som de själva anser eller tror kan vara det bästa för nationen, så behöver alla få uttrycka sina program, samt att man försöker att undvika smädande, stämplande, föraktfullt, ja, hatuppviglande, tal.
Men dessa uttalanden, dessa benämningar och dessa onyanserade och insiktslösa stämplingar, där alla som t ex företräder, eller röstar på SD gärna just vill försöka – dras över en och samma kam - , i just förnedrande och degraderande generaliseringar som – främlingsfientliga, rasistiska, fascistiska eller nazistiska osv., de degraderar också just själva demokrati. Dessa bedömningar vilka alltså främst kommer från ett s.k. etablissemang i samhället som har tillgång till massmedier och också från de etablerade och inarbetade partiernas företrädare.

F.ö. skriver Bengt O Almstedt om en – mångfald - kontra en – enfald - .

Den mångfaldighet och variationsrikedom som finns på jorden, genom just alla de olika folk, språk, kulturer, traditioner som finns, och all den mångfald och variationsrikedom som alla dessa olika folk skapar tillsammans med varandra, alla deras olika mat, deras olika traditioner och berättelser, alla deras sånger, alla deras olika infrastruktur, deras arkitektur, deras klädsel, deras danser osv., som verkligen är värld att bevara, kan just inte alls i förlängningen bevaras om alla olika skall tvingas att blanda sig med varandra. Deras språk kan inte bevaras om det inte talas, och inte heller deras berättelser, deras traditioner eller sånger, matkulturer och berättelser osv.
Alla de olika befolkningar och folk som finns, med just sina språkmelodier, sina etniska profiler och just sina särarter, försvinner om de alla blandas upp med varandra, vilket vore just en förlust för hela mänskligheten.

Det som skulle förloras i förlängningen vore just den variationsrikedom som finns och som kultiveras och bärs upp av just alla de olika folkens egna medlemmar och som alla behöver just främst varandra för att de över huvud taget skall kunna bevara och beskydda sig själva och sin egenart, för just variationsrikedomens bevarande inom människosläktet.

På något annat vis kan inte den variationsrikedom och den mångfald som finns inom mänskligheten bevaras.

Tråkigt och den skulle försvinna. Tråkigt om och när olika folk –

2015-03-17 @ 17:40:33
Postat av: JB

Fort från föregående...

Tråkigt och den skulle försvinna. Tråkigt om och när olika folk – försvinner - ,

Varje folk är lika värdefullt som just en bidragande komponent i det fantastiska och storartade människosläktets mångfaldighet och variationsrikedom.

Det vore ju tråkigt om denna rika variation som finns genom alla de olika folk som finns, i förlängningen skulle försvinna om de alla slutade att värna sig själva, sina familjer, sina släkter, sina kulturer, sina traditioner och sina nationer, med sina språk, sina sånger, sina melodier och sina berättelser osv.

Mycket tråkigt.

En mer – enfaldig - mänsklighet skulle i förlängningen utveckla sig, och därmed ett mer enfaldigt och variationslöst människosläkte….

Tråkigt nog.

För alla människor.
2015-03-17 @ 17:41:42
Postat av: Bengt

JB skriver:
”Hur skall medborgare i en demokrati kunna välja parti i ett val om inte partierna uttrycker sina program och sina önskningar och viljor för landet? Samt försöker övertala medborgare med sina argument om att just deras partiprogram är det bästa? Dvs., försöker övertyga om sin egen tro och sitt eget tänkande?”
Det håller jag med om, men jag upplever att rasister, fascister och nazister försöker tvinga på andra människor sina åsikter och att de är dåliga på att lyssna på och förstå andras argument. Att försöka övertyga är inte det samma som att tvinga någon.
Den bild jag har av de som företräder, eller röstar på SD är att de har en rädsla, förakt eller fördomar om de andra, de som inte tror, tycker och är som de själva är.
Det är heller inte schysst om det ingår våld i övertalandet. Nazister har ju en historia av förintelse av andra som inte passade in i deras bild av hur det skulle vara.
Den mångfaldighet och variationsrikedom som finns på jorden, har skapats genom att människor har mötts och lärt sig av varandra. De mest välutvecklade kulturerna har skapats där människor från olika länder har mött varandra och lärt av varandra.

Man kan inte bevara den variationsrikedom och den mångfald som finns inom mänskligheten genom att isolera människor från varandra. Tvärtom, kulturer går under om de isoleras från andra.
Det är också en fråga om frihet för den enskilda människan. Måste man bete sig och tro och tänka på ett visst sätt bara för att man är född i ett visst land eller i en viss folkgrupp?

2015-03-18 @ 19:55:02
URL: http://bengtoalmstedts.blogg.se
Postat av: JBBengt O Almstedt skrev: …”… men jag upplever att rasister, fascister och nazister försöker tvinga på andra människor sina åsikter och att de är dåliga på att lyssna på och förstå andras argument. ”…

Frågan är ändå om det över huvud taget idag finns några s.k. rasister, fascister eller nazister, (såsom det fanns fanatiska världsherraväldesdrömmande kommunistiska massrörelser, samt också fanatiska nationella socialistiska massrörelser, med mycket fientliga handlingar mot dem som ansågs vara – fiender - under början och mitten av 1900-talet, och som bildade stora arméer och gick i krig), som idag har några som helst möjligheter till sådana krig, eller några som helst möjligheter eller resurser, att idag kunna tvinga på några andra människor sina åsikter?
Är det inte idag tvärtom?
Att de som idag har just möjligheter att kunna utestänga, avstänga eller portförbjuda människor med – avvikande åsikter - , från det s.k. offentliga samtalet, så inte är det sådana som då vill beskrivas som varande nationalsocialister, eller fascister, eller rasister? Att dessa grupper därmed skulle kunna sätta någon som helst – press - på sådana som inte håller med dem, det är inte så troligt?

Det är just istället ett s.k. – etablissemang - inom just massmedier och etablerade partier osv., som idag har sådana möjligheter? De som idag har – makt - att just kunna stämpla alla som just inte håller med DEM, om vad som är korrekta – åsikter - osv.?

Som just genom sina hånfulla stämplingar, sina sanktioner, sitt förakt mot, sina fördomar mot och sin ovilja att lyssna eller samtala, argumentera med de – avvikande - osv., alltså dem med s.k. felaktiga åsikter? Man vill från ett etablissemang just istället för att argumentera, enbart försöka att – förbjuda - några andra åsikter än de –godkända åsikterna - ?

Genom att – stämpla de oriktiga åsikterna - , inklusive åsikternas bärare, och därmed utesluta dem från det samhälleliga och offentliga rummets samtal, och tvärt avsluta all argumentering och enbart utfärda – en degraderande, fördömande och fördomsfull stämpel – mot dem?...


Bengt O Almstedt skrev: …”Den bild jag har av de som företräder, eller röstar på SD är att de har en rädsla, förakt eller fördomar om de andra, de som inte tror, tycker och är som de själva är”…

Jasså?.


Bengt O Almstedt vidare: …”Det är heller inte schysst om det ingår våld i övertalandet.”…
Nej, verkligen inte. Våld måste man absolut ta avstånd från. Från alla håll, och mot alla, när det gäller samhällsdebatt om olika politiska program för en nation.Bengt O Almstedt skrev:….:”Nazister har ju en historia av förintelse av andra som inte passade in i deras bild av hur det skulle vara.”…Ja, det är en hemsk historia. Dessvärre har mänskligheten dessa tendenser att vilja – utestänga - och – förbjuda - , det som man under vissa omständigheter och under vissa tider har tyckt sig tro vara – det onda - , eller – de onda - . Detta är ett mycket obehagligt fanatiskt drag hos mänskligheten. Inte minst visade sig detta också under en fanatisk kommunism. (Varifrån väl sedan en lika fanatisk nationell socialism hämtade många av sina idéer om – arbetsläger - , – dödsläger - och om interneringar av – potentiella fiender - , samt om den – perfekte arbetare - , osv., osv.? Tråkigt nog.)Bengt O Almstedt skrev också: ”Den mångfaldighet och variationsrikedom som finns på jorden, har skapats genom att människor har mötts och lärt sig av varandra. De mest välutvecklade kulturerna har skapats där människor från olika länder har mött varandra och lärt av varandra.”…

Nja, skulle nog snarare vilja påstå att det är just när olika folk kan kultivera och försvara just sin speciella – särart - , (om det så är kineser, japaner, samer, ortodox judendom, olika afrikanska stammar, kristen ortodoxi, eller islam, greker, perser, eller hinduer osv., osv., som just en – särart - , har kunnat skapas. Det är alla de olika folken som idag finns, som faktiskt har skapat just sina kulturer, och främst med just sig själva och just sina livsbetingelser och vill

2015-03-18 @ 20:57:21
Postat av: JB

Forts.

...Det är alla de olika folken som idag finns, som faktiskt har skapat just sina kulturer, och främst med just sig själva och just sina livsbetingelser och villkor har kunnat odla, vårdat, värnat och kultiverat just sin – egenart - , som medför att det verkligen finns just en mångfaldighet och en variationsrikedom inom människligheten och inom människosläktet….Bengt O Almstedt skrev: ”Man kan inte bevara den variationsrikedom och den mångfald som finns inom mänskligheten genom att isolera människor från varandra. Tvärtom, kulturer går under om de isoleras från andra.”…
Nja, som sagt tidigare. Det är nog så att kommunikation naturligtvis är oundviklig, men genom att alltför mycket – beblanda sig med - , dem som just – inte - t ex är ortodoxa judar, så skulle just den ortodoxa judendomen på sikt riskera att – dö ut - , genom att den inte beskyddade sig eller värnade sig själv. Det finns också uttalade uppmaningar inom judendom, liksom också inom andra läror, eller folk, att just – inte - , t ex ingå äktenskap med dem som – inte - , tillhör just – de egna - , vilket nog är en mycket viktig självbevarande åtgärd mot att riskera att – gå under - .


Bengt O Almstedt skriver också till sist: …”Det är också en fråga om frihet för den enskilda människan. Måste man bete sig och tro och tänka på ett visst sätt bara för att man är född i ett visst land eller i en viss folkgrupp?”

Självklart inte. Men de självförsvarsmekanismer som finns inom t ex då judendom, eller hos samer, eller romer, eller japaner, kineser, kongoleser, spanjorer, greker, norrmän, finnar och svenskar, osv., osv., det handlar om just viljor, önskningar och försöka till just – sammanhållning - , inom en given – folkgruppering - , eller – ism, eller lära, eller ett politiska parti osv. Det är helt enkelt s.k. – självbevarandeviljor - , som finns hos alla i större eller mindre omfattningar. Och naturligtvis jämsides med sådant s.k. – socialt tryck - , som kan finnas inom alla olika former, sorter och arter av just mänskliga – grupperingar - , så finns det alltid de som vill – avvika - , och som just inte vill, eller inte kan, eller inte har lust till att just ställa upp på - grupperingens - , grupptryck eller maningar och förmaningar till konsensus och till – sammanhållningar - , för just – överlevnadens skull osv. De vill då hellre kanske leva helt s.k. – egna liv - , och kanske ställa sig utanför sin egen – gruppering - et cetera.


Men det är dock ganska ovanligt trots allt. Detta eftersom absolut de allra, allra flesta människor oftast och naturligast känner sig mest – hemma hos - , dem hos vilka de är födda och uppväxta. De som talar – samma språk - och som – liknar - dem själva osv.

Det som därför för dem alla kan kännas som mest – hemma - , vilket oftast för de flesta människor innebär just känslor av en viss tillit och därmed en viss – trygghet - .2015-03-18 @ 21:13:40
Postat av: Bengt

Det är också så att vi lever i en modern tid med kommunikationer av olika slag. Vi kan resa och se oss om i hela världen. Vi kan se på TV och på datorn om vad som händer i hela världen. Vi får nya intryck hela tiden och den tekniska utvecklingen gör att förutsättningarna för vårt liv förändras på många sätt, oavsett invandrare eller inte så förändras vår kultur på grund av den tekniska och vetenskapliga utvecklingen. Sverigedemokraterna drömmer sig tillbaka till en tid som var, oklart när, men i alla fall förgången tid. SDare är rädd för framtiden och det nya. De är kulturkonservativa, men det går inte att konservera en kultur, kulturen lever och förändras nu som alltid.
Sverigedemokraternas förflutna (BSS) - med rötter i nazistiska och fascistiska rörelser avskräcker också och gör att majoriteten av svenska folket tar avstånd från partiet.

2015-03-18 @ 21:55:28
URL: http://bengtoalmstedts.blogg.se
Postat av: JB


Bengt O Almestedt har naturligtvis rätt om - den nya tidens - kommunikationer, inte minst över internet, och hur hela världen genom dem – krymper - . Även innan internet, med framväxt av radio, telefon, telefax, tv, samt alltmer resande, osv., så har ju naturligtvis avstånden mellan människor förminskats på jorden.

Dock behöver kanske inte t ex politiska förslag om t ex en minskad invandringstakt, storlek, utformning osv., behöva innebära att människor med sådana åsikter, automatiskt hyser varken hat eller fruktan eller rädslor för - en framtid - , i ett rent allmänt perspektiv.
Sådana åsikter kan också hysas av omsorg både om invandrade människor, (som då inte alltid kanske har så enkelt och lätt att kunna känna sig just - hemma - i ett vilt främmande land, med vilt främmande folk, med vilt främmande språk, traditioner, seder, vanor och bruk osv.,), vilket för dem kan resultera i - främlingsskapskänslor - i det - nya landet, med de – annorlunda människorna osv. Liksom även tvärtom. Alltså ömsesidiga känslor av en viss misstro, vilket inte är så bra på arbetsplatser, skolor och bostadsområden, där människor behöver försöka förstå varandra och kunna bekräfta varandra. Likheter söker sig till – likheter -, för att där har människor lättast att kunna göra sig förstådda och att också själva kunna förstå osv.

Den - ideologi - , eller den fanatism, som de ungdomar tog som ett - verktyg - , och försökte använda sig av när de ville protestera mot en alltför omfattande invandring till Sverige, den togs nog i – bruk - , kanske i brist på någonting annat?
Alltså ett mer eller mindre nostalgiskt tillbakablickande kring en nationalsocialistisk ideologi och drömmar om - självförsvarsförmågor - , mot vad man upplevde som en oönskad och överdriven invandring av mycket främmande människor?

Det kanske man kan hänföra till hur väldigt många olika folk gärna vill - gå till tidigare tidpunkter i deras historia, då de var mer - framgångsrika - ? Eller de vill minnas tider i historien då de kunde uppleva att deras egenart erkändes, eller gavs - rötter - ?

Ungefär som att det finns ryssar i Ryssland som idag längtar tillbaka till kommunisttiden och tycker att den tiden var bättre? Eller ungefär som en jihadism där då fanatiska krigare för islam tror sig om att kunna utföra - stordåd – för ett Kalifat, när de i terroristisk anda ger sig på det eller dem som de inbillar sig är deras - fiender - ? Eller som när judiska ungdomsrörelser också i terroristisk och krigisk anda också gav sig på det eller dem som för dem framstod som – fiender - ?

Unga män, (fulla av vilja och lust att –erövra världen - ?),har hos alla olika folkstammar genom hela mänsklighetens historia gärna velat - ge sig hän - , eller bli – fanatiska -, för någon - större sak -? Och gärna då – gå ut i krig - eller gärna - offra sina liv - för den sakens skull, (och tro sig om att bli – hjältar –?)? …

T ex i försvar för sin – nation - eller i försvar för sin lära, för sin – Gud - , eller för – sitt folk - , eller i försvar för sin – ism osv.?

Tragiskt nog…
….
When will they ever learn, when will they ever learn…....(Pete Seeger, Where have all the flowers gone,)

2015-03-19 @ 07:49:13

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0