Bevara det gamla i en ny värld?

Jag har haft en intressant diskussion med JB i kommentarsfältet under inlägget ”Rasister, fascister och nazister är rädda.” Den tydliggör grunden för olikheterna i synsätt. En kulturkonservatism som vill bevara det gamla i en ny värld av modern kommunikation verkar vara det grundläggande. Det är en omöjlig uppgift att bevara gamla kulturer, religioner, folkgrupper och levnadssätt när förutsättningarna helt förändras. Man kan förstå desperationen hos människor som vill bevara sin gamla världsbild, sin religion och gamla traditioner när de ser att det är hotat. En del blir fanatiker och tar till våld som islamisterna i Syrien och Irak. Andra går med i nationella partier och skyller på invandrarna att det är de som rår för att världen förändras.
Jag menar att de förändringar vi har sett hittills är små jämfört med de förändringar som blir i framtiden. Vi kan välja att desperat försöka hålla kvar det gamla eller att ta tillvara och bejaka de många möjligheter som öppnar sig. I en framtida global värld där vi har lärt oss att ta tillvara flödande förnybara energikällor och datorer och robotar sköter en hel del av produktionen av varor och tjänster, förändras förutsättningarna helt. Det är inte bara de gamla kulturerna, religionerna och traditionerna som ”hotas”. Det är också den ”moderna” synen på arbete, pengar, miljö, kunskap, energi och mycket annat som utmanas.

Kommentarer
Postat av: K

Det stämmer inte heller att kulturer är väsensskilda och unika för varje folkslag, dvs skulle avspegla folksjälen på något mystiskt, nationalromantiskt vis.
Kulturer utvecklas genom sinsemellan samspel och korsbefruktning och skulle de isoleras ifrån varandra får vi stagnerande monokulturer till följd.
Det skulle inte bli mycket till kulturer kvar att bevara.

2015-03-19 @ 11:17:41
Postat av: JB

Bengt Malmstedt skriver:…”Man kan förstå desperationen hos människor som vill bevara sin gamla världsbild, sin religion och gamla traditioner när de ser att det är hotat.”…

Samt också:..” Det är en omöjlig uppgift att bevara gamla kulturer, religioner, folkgrupper och levnadssätt när förutsättningarna helt förändras.”…..Det som många som inbillar sig att de är – moderna - , och – i takt med sin tid - , misstar sig på, det är en verklighet som handlar om att – människan själv - , som både social, politisk, ekonomisk, kulturell och biologisk – varelse – egentligen inte har förändrat sig så särskilt mycket på ett flertal tusentals år….


T ex att vilja vara just – modern - , och tro sig om att vara i – samklang med sin tid - , det i sig är ett – fenomen - , som alltid har funnits i de flesta mänskliga samhällen. Benägenheter att också vilja följa vad – tillfälliga maktinnehavare säger - och dikterar, eller kräver, vad gäller följsamhet och – underkastelse - det är ett annat sådant fenomen….

Människan är som – varelse - , alltså egentligen sig ganska så – lik - , genom minst de senaste 6-10 årtusendena och har i princip inte förändrats så mycket varken psykologiskt eller biologiskt…trots att det ständigt gjorts nya tekniska uppfinningar och nya och förändrade levnadsförhållanden skapas genom dessa….


Människan är en varelse som har en identitet i relation till den kultur, det språk, den religion, den ideologi, den sociala ställning, den ekonomi, eller det kön, som hon föds in i. Dessa förhållanden är olika och påverkar de allra flesta människor när det kommer till vilka val de gör i sina liv. De flesta väljer att leva sina liv så att det för just dem själva kan bli – logiskt - eller i överensstämmelse med just deras kulturella, biologiska, strukturella, ekonomiska och sociala sammanhang och krav. Alltså där de känner sig som mest – hemma - samt där det finns förhoppningar, språk, sånger, berättelser och andra kulturella präglingar som de känner är en del av dem själva - samt där det finns förväntningar hos deras släktingar, föräldrar, förfäder på dem. Där människor kan – känna igen sig själva - , och också bli – igenkända - , osv.T ex så vill ofta kinesiska föräldrar mycket gärna att deras barn skall ingå äktenskap främst med just kineser, liksom även också judar, samer, romer, hinduer, japaner et cetera, också önskar sig. Detta för att det anses öka möjligheter till lyckade familjeenheter där mest samförstånd och gemenskap kan uppnås, som därmed kan bilda störst harmoniska förutsättningar för de uppväxande eventuella barnen.


En del folk har ganska så strikta riktlinjer när det kommer till just äktenskap och familjebildningar. De mer eller mindre förbjuder deras – egna folk - , att just – beblanda sig med andra - . Förmodligen är det delvis rena – självbevarande åtgärder - som ligger till grund. Men i och med att dessa regler och ideal finns hos så pass många olika – folk - , så bidrar just detta till att just – en mångfaldighet - , i mänskligheten kan fortsätta att just – kultiveras - ,, och att det inom människosläktet faktiskt kan fortsätta att få finnas en variationsrikedom. Till glädje och rikedom för alla, och framför allt att just motverka att en tråkig – enfaldighet - , (och - likhet - ), inom människosläktet växer fram….


2015-03-20 @ 13:05:23
Postat av: Bengt

JB skriver: ”Människan är en varelse som har en identitet i relation till den kultur, det språk, den religion, den ideologi, den sociala ställning, den ekonomi, eller det kön, som hon föds in i.”
Ja, men när kulturen, miljön, tekniken och möjligheterna förändras då förändras också de val man kan göra för att skapa sin identitet.
Vi ska vara glada att vi lever i en tid och i ett land där vi har stora valmöjligheter. Vi kan välja att lära oss afrikansk dans, yoga från Indien, äta majskolvar från Amerika, hämta visdom från Kina, och dansa folkdans från Sverige om vi vill. Vi har tillgång till en mängd olika gamla och nya kunskaper om allt möjligt från hela världen. Det kallar jag mångfald.
Den gamla mer eller mindre låsta kulturen och föreställningarna om hur allt skulle vara i ett visst land eller viss grupp som man råkade födas i, kallar jag en tråkig, enfaldighet och likhet.
Det viktiga måste vara att var och en i så stor utsträckning som möjligt själv får välja vilken tro, intresse och politisk inriktning man vill ha och att inte släkten ska bestämma vem man får gifta sig med.
En mångfaldens frihet inom människosläktet kan växa fram om vi inte av rädsla för det främmande och ovana låser in oss och varandra i onödiga motsättningar. En fri och självständig människa är inte rädd för de som är och tänker annorlunda än han själv.

2015-03-20 @ 21:03:30
URL: http://bengtoalmstedts.blogg.se
Postat av: JB

Bengt O Almstedt skrev: ”Föreställningarna om hur allt skulle vara i ett visst land eller viss grupp som man råkade födas i, kallar jag en tråkig enfaldighet och likhet.”…


Det hjälper nog inte vad man vill kalla olika kulturer, om man vill kalla dem – gamla - , eller - tråkiga - , eller – likriktade - osv.

Detta därför att människan, som varelse, är som människan är.

Människan är oftast helt enkelt en ganska så traditionsbunden och familjekär varelse, som knyter nära relationer över generationer, och vill ofta just vårda och respektera – minnen - av sina föräldrar och sina äldre generationer, sina förfäder och sin historia.

Människan i sig själv har helt enkelt - behov - , att kunna orientera sig själv och kunna känna sig – hemma - , för att därmed kunna undvika känslor av främlingskap. Det är så som de flesta människor fungerar, de trivs bäst där de kan känna sig – hemma - , och där de har störst chanser att kunna identifiera andra, förstå andra och själv bli förstådd.

Sådant är människovänligt att tillerkänna alla människor.


Bengt O Almstedt skriver också: …”Det viktiga måste vara att var och en i så stor utsträckning som möjligt själv får välja vilken tro, intresse och politisk inriktning man vill ha och att inte släkten ska bestämma vem man får gifta sig med.”…

Jasså? Varför skulle det vara – det viktigaste – egentligen?

Mot bakgrund av hur social och familjebunden, samt släktkär, familjekär och familjeberoende just de allra, allra flesta olika folk och människor är, så kan man då verkligen anse att just – separationen - , från sin familj, sin släkt, sin historia där man har sina tillhörighetskänslor med just sin kultur och sitt – folk - , eller sitt språk, sin etniska profil, sin tradition, sin religion osv., så skulle det egentligen inte kunna anses vara det - viktigaste - , att eftersträva att bara göra sig av med, förneka, eller - överge - ?

Det som för alla människor alltså egentligen betyder väldigt mycket? Det kulle det kunna riskera att göra väldigt många människor fullkomligt historielösa och i värsta fall också identitetslösa, där de skulle kunna hamna i ett socialt, kulturellt, språkligt och familjärt – tomrum - ? Utan några – tillhörighetskänslor - , eller – hemmakänslor - , och kanske inte ens kunna odla några kulturella förmågor?

För väldigt många barn och ungdomar skulle kanske förmågorna att ens över huvud taget kunna knyta några närmare relationer till några människor gå förlorade? Alltså att riskera att kunna bli totalt – identitetslösa – människor? Människor som då kanske endast klarar av att leva i – nuet - , och följa minsta motståndets lag? Kanske kunna riskera att hamna i ett slags – djuriskt medvetandetillstånd - , utan kultur, utan identitet och utan medvetande om – vem människan är - ?....

Det är allvarliga saker när mänskliga samhällen degraderar i just – frihetens namn - ? Kanske till mer eller mindre både historielösa, kulturlösa och i värsta fall mycket destruktiva nivåer av total nihilism och oförmågor att kunna – värna - , någonting, några eller någon….? Varken sig själva, sina föräldrar, sina far- och morföräldrar, sitt samhälle eller sin historia, sitt språk, sina traditioner som är en del av deras kulturer ?....

Det heter ju: - Älska din fader och din moder, så att de må gå dig väl och du må länge leva i ditt land - …......


Så säger också Bengt O Almstedt: ….”En mångfaldens frihet inom människosläktet kan växa fram om vi inte av rädsla för det främmande och ovana låser in oss och varandra i onödiga motsättningar. En fri och självständig människa är inte rädd för de som är och tänker annorlunda än han själv.”…


Detta låter som ganska ogenomtänkta och okunniga, samt också i viss mån även insiktslösa ord och formuleringar från Bengt O Almstedt. Det låter som några slags – standardformuleringar - , eller - standardfraser - , om några slags - ideal - , som egentligen inte vill ta hänsyn till just hur människan fungerar? Som av något slag som egentligen inte vill bry sig om, eller lyssna till just - HUR - mä

2015-03-20 @ 23:32:29
Postat av: JB

Korrigerad version av min sista forts.- kommentar från 15-03-20, kl. 23:37:19.

......

Forts.

Detta låter som ganska ogenomtänkta, ganska okunniga och en aning insiktslösa, ord och formuleringar från Bengt O Almstedt. Det låter som några slags politiska slagord eller några slags politiska – standardformuleringar - , eller – fraser - , av något slag, som egentligen inte vill ta hänsyn till just - HUR - , människan som varelse fungerar….

Det handlar inte om – rädslor - för – det främmande och ovana - som skulle kunna skapa – onödiga motsättningar - . Det handlar om att människor är familjekära, släktkära och som känner sig – hemma – i just sin egen kulturella prägling. Det handlar om att de flesta människor helt enkelt oftast – trivs bäst - där de kan känna sig just – hemma - , och tillsammans med människor som – liknar - , dem själva. Detta – fenomen - , är absolut likartat för de flesta av jordens alla olika folk. Detta fenomen är därför någonting – människovänligt - , att visa hänsyn och förståelse inför och att tillerkänna alla människor. Det fenomenet bidrar naturligtvis också till, som sagts, att just att en kulturell, språklig, etnisk, traditionell och historieberättande mångfaldighet inom människosläktet just kan fortleva. Det handlar inte om att isolera, eller om att förbjuda någonting. Det handlar om att visa hänsyn till verkligheter och till hur människor lever i praktiken.


Att framställa dessa argument som om det handlade om – fruktan - , eller om – rädslor - , eller om någon slags – gammalmodighet - , hos människor som har sådana behov, likartade behov för alla, det verkar vara lite insiktslöst, eller ett slags förnekande eller som lite okunnigt.

Människan är inte ett – djur - som kan leva utifrån några förprogrammerade instinkter och utan att kultivera värden och – jagidentiteter - . Människan är just – människa - och där ingår att kunna tillägna sig just sin kulturs språk, ideal, och värden, för att därigenom kunna kommunicera och kunna – göra sig förstådd - , samt förstå, sin omgivning och sitt sammanhang. Detta vilken förutan skulle kunna riskerar att skapa förvirring och kaos både på individnivåer och på samhällsnivåer. Det handlar för människan om att kunna lära sig att fungera i ett socialt sammanhang, med sociala och kulturella – koder - och kulturella värden, samt att kunna beskydda, bevara och försvara just sin identitet som en del av ett kulturellt, socialt, biologiskt, traditionellt, etniskt, historiskt och kanske också religiöst, sammanhang, (religionskulturer handlar mycket just om – identitetsbekräftelse -), i det sammanhang som människor är födda och lever.

Att vilja mena att – det viktigaste - för alla människor, då skulle vara att – lösgöra sig från - sina familjära band, eller att eftersträva att – befria sig själva från - både sina historiska, familjära, språkliga, kulturella och traditionella sammanhang, det visar på en bristande insikt om hur människan är som just mänsklig varelse.

Eller också visar det på en viss nonchalans eller en viss likgiltighet inför en mänsklig verklighet, och det nära nog – livsviktiga - , för alla människor att kunna kultivera sina sociala förmågor för att kunna växa upp till trygga, välfungerande, harmoniska, tillitsfulla och socialt konstruktiva individer som är både stolta och trygga, och identitetsstarka, som därmed kan vara generösa och orädda. Oräddhet hänger ofta samman med starka, trygga och välfungerande familjära relationer och starka släktband.

Trasiga, söndrade och brutna familjer och släkter, där barn är inblandade, har tråkigt nog oftast betydligt sämre chanser att kunna ge dessa grundläggande förutsättningar för styrka, social frimodighet, trygghet och generositet till sina barn.


2015-03-21 @ 08:20:11
Postat av: Bengt

De som är familjebunden, släktkär, familjekär och vill värna sitt språk, sin etniska profil, sin tradition, sin religion osv, kan göra det om de vill det. Det jag menar blir fel är om man tvingar andra till det.
JB skriver:
”en mänsklig verklighet, och det nära nog – livsviktiga - , för alla människor att kunna kultivera sina sociala förmågor för att kunna växa upp till trygga, välfungerande, harmoniska, tillitsfulla och socialt konstruktiva individer som är både stolta och trygga, och identitetsstarka, som därmed kan vara generösa och orädda. Oräddhet hänger ofta samman med starka, trygga och välfungerande familjära relationer och starka släktband.”
Ja, men de som verkligen har starka, trygga och välfungerande familjära relationer och starka släktband, har en öppen attityd till andra människor och kulturer.
JB skriver:
”Trasiga, söndrade och brutna familjer och släkter, där barn är inblandade, har tråkigt nog oftast betydligt sämre chanser att kunna ge dessa grundläggande förutsättningar för styrka, social frimodighet, trygghet och generositet till sina barn.”
Det är ofta de med trassliga familjeförhållanden som går med i nationella och fanatiska rörelser. De ser de andra som ”fienden” som hotar och som orsaken till att de själva känner sig utanför och misslyckade. Partiet eller gruppen blir deras trygghet.
Att ha en trygg och kärleksfull familjesituation är ingen motsättning till att kunna lära sig att fungera i många olika sociala och kulturella sammanhang, tvärtom. En trygg familj låter också sina barn pröva sina vingar på egen hand.

2015-03-21 @ 11:17:06
URL: http://bengtoalmstedts.blogg.se
Postat av: JB


Bengt O Almstedt skrev:..."Att ha en trygg och kärleksfull familjesituation är ingen motsättning till att kunna lära sig att fungera i många olika sociala och kulturella sammanhang, tvärtom. En trygg familj låter också sina barn pröva sina vingar på egen hand."


Det mångkulturella samhället vill just – förneka – alla människor deras ursprung i och med att man vill – blanda ihop alla olika folk - . I och med det så måste alla förneka – sina egna särskildheter - och förlorar därmed sina förmågor att kunna odla, värna, kultivera just sina specifika specifikheter, eller kunna få lov att, utan att riskera att bli benämnda, identifierade eller stämplade som t ex just – rasister - , kunna känna stolthet över just sina egna särheter och identifikationsmarkörer.
Det är det som är problemet.
I USA, som kallas för – The melting pot - , så föredrar just väldigt många olika folk, t ex s.k. färgade, indianer, mexicaner, italienare, s.k. vita, kineser, judar, muslimer eller asiater osv., att försöka bo just – tillsammans med varandra - , i just sina till största delen egna specifika stadsdelar eller bostadsområden….

Alla vill de kunna just – känna sig hemma - , där de bor och lever med främst just sina egna – folkfränder - , vilket är mycket förståeligt och som det också är någonting människovänligt att tillerkänna dem att få lov att göra. Där kan de bekräfta varandra och sin egenart, förstå sig på sig själva och varandra och – tala samma språk -, med varandra, vilket underlättar deras vardagliga liv och tillvaro.

Att vilja försöka beskylla alla som vill ta hänsyn till en sådan naturlig mänsklig – verklighet - , eller sådana mänskliga – behov - , för att endast vara misslyckade, asociala eller kriminella trashankar, eller för att vara rasistiska människor, är nog just att visa tendenser till att vara lite – fördomsfull - ?
Att vilja försöka förneka verkligheter kring hur de allra flesta människor har naturliga och grundläggande tendenser att fungera i sina vardagliga liv, och deras behov av just – tillhörighetskänslor - , - delaktighetskänslor - och också därmed naturliga– samhörighetskänslor - , med sitt omgivande samhälle, är just varken så särskilt människovänligt eller insiktsfullt att försöka göra.

Bättre att se verkligheter om och kring hur människor fungerar, än att försöka att rita en – karta - , (en idé, en ideologi, med slagord, haranger, fraser och propaganda), och försöka klämma in – verkligheten - , (verkliga människors verkliga livsval), in under den konstruerade kartan, (som alltså inte stämmer med någon verklig verklighet.)

En del vill då försöka mena och säga: – Ja men idén låter så bra. Orden låter så bra och så övertygande och – snälla - .

Ja, ja, men verkligheter stämmer inte med den – idén - därför att människan är den – varelse - , som människan är. Bättre då att vara – människovänlig - mot just människan, och ta hänsyn till verkligheter.

2015-03-21 @ 11:46:05
Postat av: Bengt

JB skriver
”Alla vill de kunna just – känna sig hemma - , där de bor och lever med främst just sina egna – folkfränder - , vilket är mycket förståeligt och som det också är någonting människovänligt att tillerkänna dem att få lov att göra.”
Ja, men det är det de inte får, på grund av krig, förföljelse och förtryck, det är verkligheten.

Det mångkulturella samhället vill att alla människor ska kunna odla sina egna särskildheter, värna, kultivera sina specifika specifikheter. De som är emot ett mångkulturellt samhälle vill hindra människor från att odla sina personliga kulturella intressen.

2015-03-21 @ 12:04:56
URL: http://bengtoalmstedts.blogg.se
Postat av: JB

Bengt O Almstedt:..."Ja, men det är det de inte får, på grund av krig, förföljelse och förtryck, det är verkligheten."...

Krig, motsättningar, kontroverser och maktkamper, samt tävlingar om vem som är - störst, bäst och vackrast - , och även tävlingar om - vem som skall bestämma - , vem som skall inneha - makt - , osv., osv., har alltid förekommit överallt i mänsklighetens historia.

Maktstrider har inte minst förekommit också inom familjer, släkter, klaner och ätter, samt inom hela nationer, i olika inbördeskrig. Både USA, Europa, Asien och Afrika är drabbade av sådant i olika omgångar och om och kring olika - frågor - (idéer eller markstrider eller arvstvister osv.). Det har alltid bildats olika - falanger - , kanske olika prinsar har stridit om - kungamakten - , och haft sina trogna, som tillsammans har gått i strid mot den konkurrerande - prinsens - falang osv.

Att - fiendekonstellationer - , har kunnat uppstå både på familjenivåer, släktnivåer, folknivåer och nationsnivåer, strider som kanske för just - utomstående - , ibland kan vara svåra att kunna förstå sig på, det är en verklighet.


Människor överallt har alltid haft tendenser till att vilja kunna skylla ifrån sig på - de andra - , eller tendenser till att vilja kunna - svära sig fria från skuld -, genom att kunna försöka skylla på - de andra - , vilket oftast inte stämmer med verkligheter. När småsyskon, familjemedlemmar, släkter eller nationer - bråkar med varandra - , så finns det oftast just - två sidor - av saken - .


Som det brukar heta: - Det kan aldrig vara enbart - ens - skuld, eller fel, att - två - kan träta....

Så trätor i större eller mindre omfattningar, och regelrätta krig, har ju förekommit sedan tidernas begynnelse för mänskligheten, men det är nog egentligen ett helt annat ämne...

2015-03-21 @ 12:24:50
Postat av: Bengt

JB skriver:
”Så trätor i större eller mindre omfattningar, och regelrätta krig, har ju förekommit sedan tidernas begynnelse för mänskligheten, men det är nog egentligen ett helt annat ämne...”
Nej, det är inte ett helt annat ämne. Det hänger ihop med rädsla och oförståelse för de andra.
Dels är det på grund av trätor och krig som flyktingar kommer hit. Dels är det på grund av rädsla och oförståelse för andra, som de kan ha svårt att komma in i vårt samhälle.
Det mångkulturella samhället vill underlätta för alla människor att leva det liv de vill leva.

2015-03-21 @ 15:22:12
URL: http://bengtoalmstedts.blogg.se
Postat av: JB

Bengt O Almstedt skrev ånyo:… ”Det hänger ihop med rädsla och oförståelse för de andra.”..
När – andra - , vill försvara sig själva, sin egenart, sin kultur eller sitt språk, sina traditioner, seder och bruk i en nation där det finns en – majoritetsbefolkning - , t ex Israel, Chile, Kina, Japan, Spanien, Argentina, Brasilien, England, Norge, Sverige, Danmark osv., och där landets s.k. – etablissemang - motsätter sig det landets – majoritetskultur - , vill förneka att den finns, vill förneka att – folket - i landet ens – finns - , samt vill anklaga, stämpla eller beskylla landets – majoritetsbefolkning - , för alla svårigheter som det kan medföra för människor att flytta, eller fly, till ett – främmande land - , med främmande folk och med främmande seder, traditioner, språk och bruk, så använder man sig nog ändå av en ganska så felaktig – pedagogik - . Man vill kollektivt lägga allt ansvar, all skuld, alla skyldigheter på den inhemska majoritetsbefolkningen i landet för de invandrades – väl och ve - , och deras möjligheter att kunna - få lov att kultivera sina egna kulturella identiteter - , samt försvarar deras rätt att – förverkliga sig själva - , i det nya landet, samtidigt som man kollektivt vill – fördöma - , och – strukturrasismförklara - , alla av den inhemska majoritetsbefolkningen om de skulle vilja göra detsamma?
Och detta kan aldrig någonsin kallas för – hets mot folkgrupp - , när sådan – strukturell kritik - , och sådana strukturella – skyldighetsförklaringar – vill riktas mot landets majoritetsbefolkning?...
Undrar vad och hur t ex Israels befolkning, eller Kinas befolkning, eller Japans befolkning, eller någon annan nations majoritetsbefolkning, skulle reagera om sådan ständig nedsättande - propaganda - , och sådana kollektiva anklagelser om – strukturell rasism - , skulle riktas mot dem, i deras eget land?...

Skulle de stillatigande och tålmodigt acceptera någonting sådant, eller skulle de vilja protestera, kan man undra…
utöver det ekonomiska – ansvaret - att försörja de invandrande till nationen, så finns det i samma veva ett kollektivt– oskyldigförklarande av de invandrade själva, för något som helst eget ansvar för sina – egna val - , att just invandra, eller fly, till en nation, och där försöka eftersträva att klara sin egen försörjning. Nej, det vill hävdas vara endast den inhemska majoritetsbefolkningens fel, ondska, elakhet, strukturella rasism, rädsla och tillkortakommande, som det beror.

Och dessa anklagelser kan tillåtas att år ut och år in, dag efter dag, ständigt och jämt, få ösas över just en – majoritetsbefolkning -, som enligt statistiska mätningar om just – ickerasism -, samt – öppenhet och vänlighet - , ansvarstagande för flyktingars väl och ve osv., ligger mycket, mycket högt på alla jämförbara mätningar…

Det får ändå bedrivas ett slags kollektivt skuldbeläggande, anklagande och – stämplande - , mot ett helt – folk -, utan att någon någonsin motsätter sig företeelsen och kallar det för just – hets mot folkgrupp -…… samtidigt som om den allra minsta kritik mot någon invandrare som kanske begår något brott, eller någon kriminell handling, eller den allra minsta antydan om att invandrare själva också har ett eget – ansvar - , att till viss mån anpassa sig till en självvald ny situation, en självvald ny nation, ett självvalt nytt liv, genast och skyndsamt från ett massmedialt håll, eller från ett etablerat politiskt håll, vill betecknas som någon form av – hets mot folkgrupp - , från en majoritetsbefolkning- , eller som någon form av – strukturell rasism - ?…

Är inte det egentligen mycket märkligt?...

Man kan alltså strukturellt och systematiskt anklaga en hel nations folk för all möjlig – ondska och elakhet - och allsköns tillkortakommanden, brister och fel, utan att något enda uttalande görs om att detta förfarande egentligen skulle kunna rubriceras som – hets mot folkgrupp - ….


Bengt O Almstedt igen:… ”Dels är det på grund av trätor och krig som flyktingar kommer hit. Dels är det på grund av rädsla och oförståelse för andra, som de kan ha svårt att

2015-03-21 @ 16:37:51
Postat av: JB

Forts.

Bengt O Almstedt igen:… ”Dels är det på grund av trätor och krig som flyktingar kommer hit. Dels är det på grund av rädsla och oförståelse för andra, som de kan ha svårt att komma in i vårt samhälle.
Det mångkulturella samhället vill underlätta för alla människor att leva det liv de vill leva.”…

Nej, där gör Bengt O Almstedt en felaktig bedömning. Inte alla människor som invandrar till t ex Sverige är – flyktingar – från krig och trätor. Många invandrare kommer från andra länder i Europa, där de kan ha bott en längre eller kortare tid.

Dessutom så har det – ideala mångkulturella samhället - , bidragit till en enorm ökning av våldtäkter, rån, mord, övergrepp, stölder, inbrott, bilbränder, bedrägerier och tillsammans med – kollektiva anklagelser mot en – inhemsk befolkning - , om just strukturell rasism- , tillsammans med ett konstant anklagande, skuldbeläggande och kollektivt nedvärderande och ofördelaktiga skildringar och framställningar om – folkrepresentanter -, bl. a. i underhållningsprogram som i shower och tv-serier, där framför allt – kvinnliga representanter för majoritetsbefolkningen - , framställs i mycket, mycket ofördelaktig, ja, vulgär och primitiv och därmed aktningslös dager, får ske, mot just – en majoritetsbefolkning - , i vårt fall – det svenska folket - , utan att det folket får protestera, för då är de enbart s.k. – rädda rasistiska, fascistiska, nazistiska eller – främlingsfientliga - , som är orsaken till att många invandrare inte finner sig – tillrätta - , i det nya landet, och istället blir kriminella, bränner bilar, daghem och skolor, kastar sten på brandmän, våldtar, rånar och bedrar. Alltsammans är endast och allena en – majoritetsbefolknings skuld - och – ansvar - , för att vara så onda, elaka mot stackars oskyldiga invandrare.

Jo, jo….

Undrar vad som skulle ske om sådan propaganda fördes mot en majoritetsbefolkning i t ex Israel, eller Kina, i Japan eller Brasilien, eller i Chile, Spanien, Egypten, Grekland, Norge, Finland osv., et cetera...

2015-03-21 @ 18:21:48
Postat av: Bengt

JB skriver:
”Dessutom så har det – ideala mångkulturella samhället - , bidragit till en enorm ökning av våldtäkter, rån, mord, övergrepp, stölder, inbrott, bilbränder, bedrägerier”

Ett klipp från Wikipedia:
”Under 2000-talet har antalet dömda för brott i samtliga kategorier legat mellan 110 000 och 130 000, vilket är en minskning sedan 1970-talet då antalet dömda för brott låg omkring 300 000 per år trots att befolkningen var mindre.”

Jag undrar vilka det är som kommer med lögnaktig propaganda?

2015-03-21 @ 18:51:12
URL: http://bengtoalmstedts.blogg.se
Postat av: JB

Bengt O Almstedt:..."Jag undrar vilka det är som kommer med lögnaktig propaganda?"...

Ja det kan man undra.

2015-03-21 @ 20:38:28

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0